Privacy

PRIVACY STATEMENT

Deze website, www.verloskundepraktijknieuwkoop.nl, wordt onderhouden door Verloskundige Praktijk Nieuwkoop. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe de Verloskundige Praktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Verloskundige Praktijk Nieuwkoop

Verloskundige Praktijk Nieuwkoop is gevestigd te Nieuwkoop en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 58315349 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is Verloskundige Praktijk Nieuwkoop bereikbaar op telefoonnummer 0172-571913. Ook kan je contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundepraktijknieuwkoop.nl

Verwerkingen van persoonsgegevens

Op het moment dat jij je bij ons wilt aanmelden vragen wij een aantal gegevens van jou. Deze gegevens gebruiken wij om een dossier aan te maken van je zwangerschap. Na het maken van een afspraak ontvang je van ons ook een bevestigingsmail waarin we je voorbereiden op het eerste gesprek.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Verloskundige Praktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Verloskunde Praktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Jouw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Jouw privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om de Verloskundige Praktijk Nieuwkoop te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van je persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om de Verloskundige Praktijk Nieuwkoop te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kan je contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 09-11-2018.